Slovensko

Study in Slovakia

0

 

...

Na Slovensku je v súčasnosti 34 vysokých škôl. Z toho 20 verejných, 3 štátne a 11 súkromných. Tie ponúkajú denné aj externé štúdium. 

Možnosti štúdia na Slovensku

Podľa rebríčka za rok 2020 je najlepšou z nich Univerzita Komenského v Bratislave. Ide zároveň aj o najväčšiu slovenskú vysokú školu, keďže na 12 fakultách študuje spolu takmer 23-tisíc študentov.
Hneď za ňou kvalitou aj počtom študentov nasledujú Slovenská technická univerzita v Bratislave (takmer 11-tisíc študentov) a Technická univerzita v Košiciach (viac ako 9-tisíc študentov).

Do prvej desiatky najlepších slovenských vysokých škôl ďalej patria v tomto poradí aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Ekonomická univerzita v Bratislave.

Univerzita Komenského je zároveň najlepšou slovenskou vysokou školou aj v prestížnom svetovom tzv. šanghajskom rebríčku, ktorý sleduje 1000 najkvalitnejších škôl na planéte. V tejto globálnej konkurencii jej však patrí miesto až v siedmej stovke celkového poradia.

Slovenské vysoké školy sú však stále viac vyhľadávané zahraničnými študentmi. Dôvodom môže byť nižšie školné ako v zahraničí alebo jednoduchšie podmienky prijatia. 

Na Slovensku je pomerne dostupné dokonca aj externé štúdium. Za jeden ročník štúdia na prvom alebo druhom stupni externisti v závislosti od univerzity, fakulty a odboru zaplatia sumu od 500 do 2200 eur.

Zoznam škôl na SR

Verejné školy (20)

Akadémia umení v Banskej Bystrici
– Fakulta dramatických umení
– Fakulta múzických umení
– Fakulta výtvarných umení

Ekonomická univerzita v Bratislave
– Národohospodárska fakulta
– Obchodná fakulta
– Fakulta hospodárskej informatiky
– Fakulta podnikového manažmentu
– Fakulta medzinárodných vzťahov
– Fakulta aplikovaných jazykov

Katolícka univerzita v Ružomberku
– Fakulta zdravotníctva
– Filozofická fakulta
– Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove
– Fakulta humanitných a prírodných vied
– Fakulta manažmentu
– Fakulta športu
– Fakulta zdravotníckych odborov
– Filozofická fakulta
– Gréckokatolícka teologická fakulta
– Pedagogická fakulta
– Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
– Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
– Fakulta biotechnológie a potravinárstva
– Fakulta ekonomiky a manažmentu
– Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
– Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
– Technická fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
– Stavebná fakulta
– Strojnícka fakulta
– Fakulta elektrotechniky a informatiky
– Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
– Fakulta architektúry a dizajnu
– Fakulta informatiky a informačných technológií
– Ústav manažmentu, Bratislava

Technická univerzita v Košiciach
– Ekonomická fakulta
– Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
– Fakulta elektrotechniky a informatiky
– Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
– Fakulta umení
– Letecká fakulta
– Stavebná fakulta
– Strojnícka fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
– Drevárska fakulta (detašované pracovisko)
– Fakulta ekológie a environmentalistiky
– Fakulta techniky
– Lesnícka fakulta

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
– Fakulta sociálnoekonomických vzťahov
– Fakulta špeciálnej techniky
– Fakulta zdravotníctva

Trnavská univerzita v Trnave
– Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
– Filozofická fakulta
– Pedagogická fakulta
– Právnická fakulta

Univerzita J. Selyeho
– Fakulta ekonómie a informatiky
– Pedagogická fakulta
– Reformovaná teologická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
– Lekárska fakulta
– Právnická fakulta
– Filozofická fakulta
– Prírodovedecká fakulta
– Pedagogická fakulta
– Farmaceutická fakulta
– Fakulta telesnej výchovy a športu
– Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
– Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
– Evanjelická bohoslovecká fakulta
– Fakulta managementu
– Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
– Fakulta prírodných vied
– Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
– Fakulta stredoeurópskych štúdií
– Filozofická fakulta
– Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
– Ekonomická fakulta
– Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
– Fakulta prírodných vied
– Filozofická fakulta
– Pedagogická fakulta
– Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
– Fakulta verejnej správy
– Filozofická fakulta
– Lekárska fakulta
– Právnická fakulta
– Prírodovedecká fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
– Fakulta masmediálnej komunikácie
– Fakulta prírodných vied
– Fakulta sociálnych vied
– Filozofická fakulta

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
– Divadelná fakulta
– Filmová a televízna fakulta
– Hudobná a tanečná fakulta

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Žilinská univerzita v Žiline
– Fakulta bezpečnostného inžinierstva
– Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
– Fakulta humanitných vied
– Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
– Fakulta riadenia a informatiky
– Stavebná fakulta
– Strojnícka fakulta

Štátne školy (3)

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Akadémia Policajného zboru, Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
– Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
– Fakulta verejného zdravotníctva
– Lekárska fakulta

Súkromné školy (11)

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica

Paneurópska vysoká škola

– Fakulta ekonómie a podnikania
– Fakulta masmédií
– Fakulta psychológie
– Fakulta práva
– Fakulta informatiky

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo

– Fakulta práva Janka Jesenského
– Fakulta sociálnych štúdií
– Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola manažmentu

– Detašované pracovisko, Bratislava

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

– Detašované pracovisko v Rimavskej Sobote
– Detašované pracovisko, Gabčíkovo
– Detašované pracovisko, Michalovce
– Ústav Kráľovnej pokoja z Medžugorja, Bardejov 

 

...

Kompletný prehľad možností vysokoškolského štúdia na Slovensku

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Slovensko