Magazín

Pedagogické minimum – Čo je to?

0

Doplňujúce pedagogické štúdium slúži na získanie pedagogického vzdelania a získania plnej učiteľskej kvalifikácie na vyučovanie predmetov v určitej odbornosti. Mnohí absolventi neučiteľských odborov vysokoškolského štúdia sa po istom čase rozhodnú pre povolanie učiteľa. V takýchto prípadoch vie absolvent dosiahnuť plnú učiteľskú kvalifikáciu práve absolvovaním dvojročného doplňujúceho pedagogického štúdia.

...

Čo je to doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium nazývané aj ako “pedagogické minimum“ je jednou z foriem vzdelávania, ktorú je možné absolvovať v akomkoľvek veku. Pedagogické minimum slúži na doplnenie znalostí z oblastí psychológie, sociológie či etiky najmä pre absolventov vysokých škôl neučiteľských odborov. Štúdium poskytuje aj výučbu praktických predmetov zameriavajúcich sa na spôsoby tvorby osnov, metodiku vedenia vyučovacích hodín spojených s motiváciou a udržiavaním pozornosti študentov, náplňou a priebehom vyučovacích hodín, spôsob práce s vyučovacími pomôckami a mnoho ďalšieho.

Štúdium pedagogického minima sa nemusí priamo viazať iba s učiteľským povolaním. Schopnosti získané pri doplnkovom štúdiu sú uplatniteľné aj pri manažérskych pozíciách s dôrazom na motiváciu a vedenie zamestnancov.

Druhy pedagogického minima

 • Učiteľstvo na základných školách – pre absolventov vysokoškolského štúdia v neučiteľskom odbore resp. pre vyučujúcich učiteľov pokračujúcich v danej profesii
 • Učiteľstvo na stredných školách – rovnako ako v prechádzajúcom prípade, pre absolventov vysokoškolského štúdia v neučiteľskom odbore alebo vyučujúcich učiteľov
 • Vychovávateľstvo – pre absolventov stredoškolského vzdelania s maturitnou skúškou
 • Učiteľstvo odborných predmetov a praktickej výučby – potrebná maturita
 • Pedagóg voľného času – potrebná maturita

Ako dlho trvá štúdium

Dĺžka štúdia sa odvíja od formy. Pedagogické minimum je možné študovať v dennej prezenčnej forme alebo externej dištančnej forme. Doplňujúce pedagogické štúdium sa klasicky uskutočňuje počas štyroch vysokoškolských semestrov v rozsahu minimálne 200 hodín. Štúdium končí vykonaním štátnych skúšok a získaním osvedčenia o vyštudovaní pedagogického minima k vysokoškolskému diplomu.

Mnohí záujemcovia o takéto štúdium sú aktívne pracujúcimi ľuďmi, ktorí sa rozhodnú o doplňujúce štúdium popri zamestnaní. Atraktívnejšou voľbou je preto externá forma štúdia. Avšak aj pri externej forme štúdia je nutné absolvovať niekoľko návštev prezenčne, preto si vyberajte školu, ktorá pre vás bude ideálna aj dostupnosťou.

Otvorenie doplňujúceho pedagogického minima závisí od počtu záujemcov v danom školskom roku.

Kde je možné získať pedagogické minimum

Budúci študenti doplňujúceho pedagogického štúdia získavajú na základe svojho predošlého vysokoškolského vzdelania prvého a druhého stupňa kvalifikačný predpoklad pre svoju kategóriu učiteľských predmetov.

Kvalifikačný predpoklad sa určuje aj pri nekvalifikovaných pedagogických zamestnancoch a vysokoškolských absolventoch v neučiteľských odboroch, pri ktorých sú programy pedagogického minima akreditované. Štúdium je dostupné na mnohých vysokých školách Slovenka.

...

Čo získate absolvovaním pedagogického minima

 • Pedagogickú spôsobilosť pre výučbu na stredných a vysokých školách
 • Znalosti z metodiky vedenia vyučovacích hodín spojených s didaktickými pomôckami
 • Poznatky o moderných spôsoboch výučby a vzdelávania
 • Poznatky z oblasti psychológie
 • Znalosti o výchove pri práci učiteľa so študentom
 • Vyšší level kvalifikácie využiteľný aj mimo pedagogického odvetvia
 • Rozvoj edukačných zručností pre vyučujúcich učiteľov

 

 

Štúdium v zahraničí

Previous article

Motivačný list na vysokú školu – Na toto nezabudnite!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín