Magazín

Poznáte všetky gramatické kategórie prídavných mien? My áno!

0

Pri prídavných menách určujeme nasledovné tri gramatické kategórie:

...
 1. Rod (mužský/ ženský/ stredný)
 2. Číslo (jednotné/ množné)
 3. Pád (N, G, D, A, L, I)

POZOR: Vzor nie je gramatická kategória! Zvykne sa aj napriek tomu určovať spolu s ostatnými gramatickými kategóriami. Prídavné mená sa skloňujú v týchto vzoroch: pekný, cudzí, páví, otcov.

Rod

V slovenčine rozlišujeme tri rody: mužský, ženský, stredný. Prvé dva sú prirodzené, posledný  je gramatický.
Príklady: rýchly (vlak) –  mužský rod, rýchla (cesta) –  ženský rod, rýchle (dieťa) – stredný rod

Číslo

Gramatická kategória čísla znamená, že prídavné meno je v jednotnom čísle (singulár) alebo v množnom čísle (plurál).
Príklady: prázdny pohár –  jednotné číslo, rýchle kone  –  množné číslo

Pád

Slovenčina v súčasnosti rozlišuje šesť pádov:

Nominatív – pekné kone
Genitív – pekných koní
Datív – pekným koňom
Akuzatív – pekné kone
Lokál – pekných koňoch
Inštrumentál – peknými koňmi

Pri akostných prídavných menách sa tiež určuje jeden z troch stupňov prídavného mena –  nejedná sa ale o gramatickú kategóriu.

 1. stupeň = základný tvar –  pekná
 2. stupeň = základný tvar + prípona  –  krajšia
 3. stupeň = predpona + základný tvar –  najkrajšia

  Uvedené stupňovanie označujeme ako nepravidelné. Pri tomto type stupňovania dochádza k zmene základu slova (pekná – krajšia – najkrajšia).
  Pravidelné stupňovanie prídavných mien sa realizuje iba formou predpony a prípony, bez zmeny základu slova (smelý – smelší – najsmelší).

TIP: Na prijímacích pohovoroch, na rôzne typy škôl, má žiak v prípade zadania „urči gramatické kategórie” pri prídavných menách určiť iba rod, číslo a pád. Ak je požiadavka na určenie vzoru, musí to byť v zadaní jasne vyznačené.

...

O prídavných menách

Prídavné mená vyjadrujú vlastnosti podstatných mien. Tiež spresňujú alebo vymedzujú ich význam. Vo vete plnia najčastejšie funkciu zhodného prívlastku ( s nadradeným vetným členom sa zhodujú v rode, čísle aj páde, niekedy doplnku alebo mennej časti prísudku.

Prídavné mená sú:

 • plnovýznamový slovný druh –  sú schopné niesť význam (spolu so zámenami, slovesami, príslovkami , číslovkami, podstatnými menami)
 • majú vetnočlenskú platnosť –  sú schopné vystupovať ako samostatný vetný člen
 • sú ohybný slovný druh –  skloňujeme ich podľa vzorov: pekný, cudzí, páví, otcov

Zaujímavosti

 • V slovenských textoch sa priemerne nachádza asi 10% prídavných mien.
 • Odborný (lingvistický) výraz pre prídavné mená je adjektíva.
 • Najväčšia frekvencia prídavných mien je v náučných textoch.
 • Hromadením prídavných mien vo vete sa predlžuje jej dĺžka.

Sacharidy – Dobrý sluha no zlý pán! (referát)

Previous article

Spánok: Prečo je pre študentov dôležitý a ako si vylepšiť jeho kvalitu?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín