Denné štúdiumExterné štúdiumSlovensko

Kam sa dostaneš bez prijímačiek?

0

Hľadáš vysokú školu, ale nechceš robiť prijímačky? Na Slovensku je množstvo odborov, na ktoré ťa vezmú bez prijímačiek. Väčšinou však uprednostňujú študentov s lepším prospechom a každý odbor má iné kapacitné možnosti. Preto si podaj viacero prihlášok, aby si mal istotu, že sa niekam dostaneš. 

...

Náš tip: Počkaj s odvolaním po neprijatí. Množstvo študentov si dáva odbory bez prijímačiek ako poistku, preto je možné, že ti príde oznámenie o dodatočnom prijatí, keď sa poradovník posunie a študenti sa nezapíšu. 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta – bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených

nepresiahne kapacitné možnosti 

Filozofická fakulta – ak sa prihlási menej uchádzačov, nebudú prijímacie skúšky

Pedagogická fakulta – niektoré študijné programy sú bez prijímacej skúšky

...

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – bez prijímacích skúšok na základe výsledkov zo strednej školy

Evanjelická bohoslovecká fakulta – časť uchádzačov sa zoberie na základe výsledkov zo strednej školy

Fakulta manažmentu – uchádzači o externé štúdium nebudú robiť prijímacie skúšky

Fakulta sociálnych a ekonomických vied – bez prijímacích skúšok

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta – uchádzačov zoberie na základe výsledkov zo strednej školy

Filozofická fakulta – na časť študijných programov zoberie bez prijímacej skúšky

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta – na časť študijných programov bez prijímačiek, na základe výsledkov zo strednej školy

Gréckokatolícka teologická fakulta – bez prijímacích skúšok, na základe stredoškolských výsledkov

Fakulta humanitných a prírodných vied – na študijné programy, ktoré si nevyžadujú  talentovú skúšku, prijímačky nebudú

Fakulta manažmentu – bez prijímacích skúšok

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta – na väčšinu študijných programov budú rozhodujúce stredoškolské výsledky

Fakulta prírodných vied – bez prijímacích skúšok

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied – na časť študijných programov zoberie uchádzačov len na základe výsledkov zo strednej školy

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva – na časť študijných programov budú rozhodujúce stredoškolské výsledky

Filozofická fakulta – časť študijných programov prijme uchádzačov len na základe stredoškolských výsledkov

Pedagogická fakulta – na niektoré programy nebude potrebná prijímacia skúška

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied – ak bude menej uchádzačov, ako je plánovaný počet prijatých, nebudú prijímacie skúšky

Fakulta prírodných vied – pri menšom počte uchádzačov, ako je plánovaný počet prijatých, prijímacie skúšky nebudú

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta – na časť študijných programov zoberú uchádzačov len na základe výsledkov stredoškolského štúdia

Pedagogická fakulta – na časť študijných programov nebudú prijímacie skúšky, ale rozhodujúce budú výsledky zo strednej školy

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta – uchádzači, ktorí splnia zvolené kritériá, nebudú robiť prijímacie skúšky

Strojnícka fakulta – uchádzači s dobrými študijnými výsledkami zo strednej školy budú oslobodení od prijímacej skúšky

Fakulta elektrotechniky a informatiky – bez prijímacích skúšok

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – bez prijímacích skúšok

Materiálovotechnologická fakulta – bez prijímacích skúšok

Fakulta informatiky a informačných technológií – rozhodujúce budú stredoškolské výsledky

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií – časť uchádzačov prijme na základe vynikajúcich stredoškolských výsledkov

Hutnícka fakulta – polovica záujemcov nebude robiť prijímačky, rozhodnú výsledky zo strednej školy

Strojnícka fakulta – pri polovici najlepších uchádzačov postačia výsledky stredoškolského štúdia

Fakulta elektrotechniky a informatiky – prijímacie pohovory odpustia polovici najlepších uchádzačov na základe stredoškolských výsledkov

Stavebná fakulta – polovica uchádzačov s najlepšími výsledkami zo strednej školy prijímačky robiť nebude

Fakulta výrobných technológií – časť uchádzačov nebude robiť prijímacie skúšky, rozhodujúce bude stredoškolské štúdium

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – bez prijímacej skúšky, uchádzačov zoberie na základe výsledkov zo strednej školy

Strojnícka fakulta – bez prijímacej skúšky

Elektrotechnická fakulta – s výnimkou programu Multimediálne technológie bez prijímacích skúšok

Stavebná fakulta – bez prijímacej skúšky na základe stredoškolských výsledkov

Fakulta riadenia a informatiky – časť uchádzačov bez prijímacej skúšky, ak splnia stanovené kritériá

Fakulta humanitných vied – uchádzači, ktorí splnia kritériá, nebudú robiť prijímaciu skúšku

Fakulta špeciálneho inžinierstva – bez prijímacej skúšky zoberie uchádzačov, ktorí splnia určené kritériá

Výskumný ústav vysokohorskej biológie – uchádzači, ktorí splnia kritériá – bez prijímacej skúšky

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov – bez prijímacej skúšky, rozhodujúce budú výsledky zo strednej školy

Katedra politológie – bez prijímacej skúšky, uchádzačov zoberie podľa stredoškolských výsledkov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov – bez prijímacej skúšky

Fakulta biotechnológie a potravinárstva – rozhodujúce na prijatie budú výsledky zo strednej školy

Technická fakulta – bez prijímacej skúšky na základe stredoškolských výsledkov

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta – uchádzači, ktorí splnia kritériá, nebudú robiť prijímacie skúšky

Drevárska fakulta – okrem študijného programu Dizajn bez prijímacej skúšky

Fakulta ekológie a environmentalistiky – bez prijímacej skúšky na základe výsledkov zo strednej školy

Fakulta environmentalistiky – bez prijímacej skúšky

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta – študijné programy, pri ktorých sa nevyžadujú predpokladové skúšky – bez prijímacej skúšky

Pedagogická fakulta – programy, kde uchádzači nebudú robiť talentové skúšky –  bez prijímacej skúšky

Teologická fakulta – väčšina študijných programov bez prijímacej skúšky

Fakulta zdravotníctva – časť študijných programov bez prijímacej skúšky

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Pedagogická fakulta – po splnení stanovených kritérií zoberie uchádzačov bez prijímacej skúšky

Zdroj: [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy]

Najobľúbenejšie študijné odbory na Slovensku

Previous article

Baví vás marketing popri škole? Skúste affiliate!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.