Denné štúdiumExterné štúdiumSlovensko

Zopár základných vecí, ktoré by ste mali vedieť o štúdiu psychológie

0
Expressing negative thoughts. Pessimistic girl having psychological appointment while keeping hands in crossed position and lying on the sofa

Štúdium psychológie je pre mnohých veľmi lákavé. Bolo to tak vždy. V súčasnosti vďaka rôznym seriálom z kriminálneho prostredia naberá ešte viac na popularite. Skutočnosť však nie je vždy taká, ako sa javí. Samotný proces výučby psychológie dokáže všeličím prekvapiť. Ako? O tom si povieme v našom článku.

...

Príprava na štúdium

Pokiaľ to so štúdiom psychológie myslíte vážne, mali by ste sa jej začať venovať už na strednej škole. V súčasnosti však platná legislatíva neumožňuje psychologickým disciplínam priestor v podobe plošne povinného predmetu na strednej škole. Povinne je možné psychológiu študovať v rámci odborných predmetov pedagogického a sociálneho zamerania, na konzervatóriách a v zdravotníckych školách.

Na iných stredných školách, vrátane gymnaziálneho vzdelávania, sa psychologické disciplíny riešia hlavne prostredníctvom nepovinne voliteľného výberového predmetu, prípadne formou psychosociálneho tréningu v rámci disponibilných hodín.

Vzhľadom na náročnosť prijímacích pohovorov nebude ale učivo preberané na strednej škole stačiť na prijatie. Prijímacie testy sú ponímané totiž komplexne a pozostávajú aj z poznatkov z iných vedných odborov, ako napríklad z biológie či základov spoločenských vied.

Bonusový tip

Na úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov je dobrým nápadom vyskúšať si prijímacie testy z minulých rokov. Existuje tiež množstvo agentúr, ktoré ponúkajú špecializované kurzy psychológie. Určite sa do nich oplatí investovať čas aj peniaze.

Kde môžete študovať?

Na Slovensku je ponuka magisterského štúdia psychológie bohatá. Je tu možnosť štúdia ako na verejných vysokých školách, tak aj na súkromnej vysokej škole – Paneurópska vysoká škola Bratislava. Z verejných vysokých škôl ponúkajú štúdium psychológie mestá:

 • Trnava – Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda
 • Nitra – Univerzita Konštantína Filozofa
 • Bratislava – Univerzita Komenského
 • Ružomberok – Katolícka univerzita
 • Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 • Prešov – Prešovská univerzita

Medzistupňom magisterského štúdia je bakalárske štúdium, ktorého absolventi získajú základy pre porozumenie a skúmanie hlavných oblastí výskumu a praxe, najmä v spojitosti s klinickou praxou, poradenstvom, školstvom a sociálnou oblasťou.

Predpoklady na štúdium

Ešte pred podaním prihlášky na štúdium je dobré zvážiť, či vás bude práca psychológia napĺňať. Zabudnite na lákavé a populárne kriminálky, kde práca psychológa vyzerá naozaj úžasne. V realite ide skôr o mravenčiu prácu vedeckého charakteru. Vyžaduje si celoživotné vzdelávanie a neustále vstrebávanie nových poznatkov z rôznych vedných odborov – biológia, neuroveda, matematika, sociológia, filozofia… 

...

Preto je dôležité zvážiť všetky svoje predpoklady na štúdium a svoje očakávania:

 • Lákajú vás vedecké výskumy ľudského správania?
 • Dokážete bez problémov prezentovať svoje názory?
 • Baví vás formulovať svoje myšlienky písanou formou?
 • Radi sa zapájate do diskusií na rôzne témy aj z iných vedeckých oblastí?
 • Ako ste na tom s cudzími jazykmi? Dôležitá je najmä angličtina a nemčina.
 • Nebojíte sa matematickej štatistiky?

Pokiaľ ste si na tieto otázky odpovedali kladne, je pre vás štúdium psychológie to pravé. Vybrali ste sa správnou cestou.

Základná skladba štúdia

Štúdium psychológie na Slovensku je koncipované ako jednoodborové, bakalárske a magisterské štúdium. Trvá tri, respektíve dva roky (v dennej forme štúdia). Psychológiu môžete študovať aj externe. Táto forma je rovnocenná s denným štúdiom a absolventom umožňuje získať ucelený súhrn kľúčových vedomostí magisterského štúdia.

Získaním magisterského titulu však vaša cesta za vzdelaním ešte nemusí končiť. Je tu tiež možnosť rigoróznej skúšky (PhDr.) a doktorandského štúdia – PhD. Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou úspešného absolvovania je vykonanie záverečnej dizertačnej skúšky a obhájenie dizertačnej práce.

Napokon existuje ešte postgraduálne a špecializačné štúdium. Špecializačné štúdium je potrebné napríklad pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podmienkou na zaradenie do tejto formy štúdia je preto absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve. Môžete ju absolvovať napríklad na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Vedeli ste, že… 

… psychológiu môžete študovať aj online? Napríklad manažérsku psychológiu (MBA). Zameriava sa na úlohu psychológie v manažérskej praxi a v personálnom riadení. Absolventi online kurzov sa naučia aplikovať psychologické metódy a postupy v interných procesoch firmy.

Charakteristika štúdia

Ako sme už v článku zmienili, vzdelávanie v jednotlivých odboroch psychológie má multidisciplinárny charakter. Ide tu nielen o pochopenie ľudskej psychiky a správania sa človeka v bežných situáciách. Na štúdium je nutné aj oboznámenie sa s ďalšími vednými oblasťami, ktorých využívanie vám poskytne ucelenejší obraz na proces celého vnímania ľudskej psychiky.

Cieľom štúdia psychológie je preto naučiť absolventov argumentovať a nadobudnuté poznatky využívať v praxi či kriticky pristupovať k jednotlivým informáciám. Budete vedieť napríklad odlíšiť seriózne vedecké informácie od obyčajných a často i nebezpečných hoaxov.

Potreba študovať odbornú literatúru kladie tiež dôraz na znalosť cudzích jazykov. Cudzie jazyky sú potrebné na sledovanie prednášok zahraničných odborníkov či na používanie zahraničných vedeckých databáz. Dokonca je tu možnosť v rámci výmenného pobytu absolvovať časť štúdia v zahraničí.

Čo vás môže prekvapiť?

Práca psychológa nie je len ležanie na gauči a počúvanie ľudí. Z tohto pohľadu môžu byť mnohí sklamaní. Je toho ďaleko viac. Štúdiu sa treba predovšetkým venovať neustále, a to aj po skončení školy. V konečnom dôsledku ide o prácu, ktorá sa veľmi podobá práci detektíva.

Neustále sa hľadajú nové stopy, ktoré človek zanecháva vo svojom prostredí. Rovnako je treba naučiť sa spájať rôzne súvislosti, ktoré psychológovi poskytujú ucelenejší obraz o ľudskej psychike.

Samotné štúdium pripraví absolventov aj na schopnosť používania nástrojov, ktoré psychológ používa pri hľadaní zákonitostí správania sa človeka. Môžu platiť ako pre jednotlivca, tak aj pre veľké skupiny ľudí. 

A čo bude možno pre mnohých prekvapením, štúdium sa nezaobíde ani bez trocha matematiky – štatistické spracovanie dát. Pohodlné kreslo a počúvanie o problémoch teda naozaj nestačí.

Chce to veľa praxe

Aj napriek tomu, že si študenti prejdú všetkými základnými predmetmi z kognitívnej oblasti (vnímanie, rozmýšľanie, pamäť…),  je to ešte stále nepostačujúce. Preto sa štúdium zameriava aj na uplatňovanie nadobudnutých poznatkov v praxi. 

Je to dôležité najmä pri aplikovaných disciplínach psychológie, ako sú napríklad klinická alebo pracovná psychológia. Z toho dôvodu sa kladie dôraz aj na praktické cvičenia v teréne.

Široké uplatnenie psychológa

Psychológia je dôležitá snáď v každom aspekte života človeka. Samozrejme, vždy je lepšie, ak absolvent disponuje aspoň magisterským titulom, ako len bakalárskym. No rozhodne svoje uplatnenie nájde aj bakalár. Napríklad ako kariérny poradca, rehabilitačný špecialista alebo ako pracovník starostlivosti o deti.

Bez magisterského titulu sa však už nezaobídete pri prácach, ako je napríklad poradca pri liečbe závislostí, alebo v súčasnosti populárnej práci forenzného či kriminálneho psychológa. Veľmi obľúbená je aj práca školského, detského a sociálneho psychológa.

Avšak vedné disciplíny psychológie si vyžadujú aj vyššie vzdelanie. Preto na to, aby ste sa zamestnali vo svojej vysnívanej oblasti psychológie je dôležité vedieť, čo konkrétne je dostupné pre váš titul.

Záver – úskalia študovania psychológie

Najväčším problémom sú mylné predstavy o práci psychológa. Výsledkom toho je, že hoci je o štúdium veľký záujem, reálne ho dokončí a uplatní sa sotva tretina záujemcov. Dôvodom je hlavne neinformovanosť študentov o tom, čo ich čaká. Počas štúdia sa často nenaplnia ich vlastné predstavy a sú sklamaní.

Aj napriek tomu je však na Slovensku absolventov psychológie dosť. Na trhu práce panuje tvrdá konkurencia, čo je dôvodom, prečo si absolvent bez vyššieho vzdelania len ťažko hľadá uplatnenie. 

Pri niektorých odboroch psychológie sa bez ďalšieho postgraduálneho vzdelávania jednoducho nezaobídete. Je tu nutnosť aj ďalších rôznych terapeutických výcvikov, kurzov, špecializačných skúšok a atestácií, ktoré nie sú samozrejme zadarmo a vyžadujú si svoj čas.

 

 

 

Externé štúdium – mýtus a pravda

Previous article

Ako, kde a za akých podmienok na doplňujúce pedagogické štúdium

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.