Denné štúdiumExterné štúdium

Ako získať RNDr. titul?

0

Zoznam škôl a všetko, čo treba vedieť

Tituly vysokých škôl sú znakom splnených vedomostných nárokov. Sú udeľované vzdelaným absolventov, ktorí splnili všetky požiadavky pre ich získanie. Tituly pred menom či za menom, to čo reprezentujú a aké oslovenie sa dáva ľuďom s akademickými titulmi pri mene môže občas spôsobiť zmätok. Stane sa, že nevieme určiť čo daná skratka titulu znamená. V tomto článku sa bližšie pozrieme na jednu zo skratiek množstva akademických titulov. Priblížime si konkrétne akademický titul RNDr., jeho význam aj to ako sú ľudia, absolventi s týmto titulom oslovovaní.

...

Aký má význam skratka RNDr.

Absolvent so skratkou akademického titulu RNDr. pred menom je označovaný ako „Doktor prírodných vied“. Titul sa nazýva aj tzv. malým doktorátom a na Slovensku sa získava po vykonaní rigoróznej skúšky. Mnohí si ho mýlia s doktorandským štúdiom, končiacim titulom PhD. pri štúdiu humanitných, spoločenských a prírodovedných vied. Rozdiel medzi malým a veľkým doktorátom je však v  stupni štúdia. Malý doktorát je pokračujúce vzdelanie druhého stupňa magisterského programu, avšak veľký doktorát znamená štúdium tretieho stupňa doktorského programu.

Ako získať titul RNDr.

Akademický titul RNDr. môžete získať štúdiom na prírodovedných fakultách vysokých škôl Slovenska a Česka. Na získanie titulu je potrebné vykonať rigoróznu skúšku z vybraného vedeckého odboru ako aj napísať a obhájiť rigoróznu prácu.

Pre získanie RNDr. titulu musí študent najskôr dosiahnuť magisterský stupeň vzdelania v prírodovednom odbore. Pri pokračovaní v rigoróznom štúdiu mnoho študentov rozvíja svoju obhájenú diplomovú prácu a obsiahlejšie sa venujú jej problematike.

Čo je to rigorózne štúdium?

Rigorózne štúdium alebo štúdium na získanie tzv. malého doktorátu je zahrnuté pod druhým stupňom vysokoškolského vzdelania. Študent, ktorý sa chce prihlásiť na rigorózne štúdium s končiacim titulom RNDr. musí byť absolventom magisterského programu v odbore prírodovedných vied.

Ako absolvent s titulom Mgr. sa môže študent prihlásiť na rigorózne konanie. To znamená, že študent má rok na napísanie rigoróznej práce. Rigorózne štúdium končí vykonaním rigoróznej skúšky, ktorá pozostáva z obhajoby spomenutej rigoróznej práce. Rigorózne konanie pre získanie RNDr. titulu je na slovenských vysokých školách spoplatnené.

Rigorózna práca – ako na ňu

Náplňou napísania rigoróznej práce je ukázať absolventov rozsiahly rozhľad do skúmanej problematiky. Téma, ktorú práca rozvíja poukazuje na seriózne využívanie študentových poznatkov a informácii získaných z akademického odboru.

Študenti rigorózneho štúdia zvyčajne pri písaní rigoróznej práce siahajú späť k svojim diplomovým prácam, kde rozsiahlejšie a hlbšie rozvíjajú jednotlivé témy. Čo sa týka obsahovej stránky práce, tá by mala mať rozsah medzi 70 a 90 normostrán, pozostávajúc z úvodu, hlavej obsahovej časti, príloh a analytického listu.

...

Kam študovať ak chcete získať RNDr. titulu

Titul je možné získať pokračovaním štúdia magisterského programu na fakultách prírodovedeckého smeru na množstve vysokých škôl Slovenska a Česka. Zahraničné vysoké školy poskytujú odlišné zahraničné tituly.

Medzi zahraničné tituly, s ktorými sa môžete stretnúť patria napr.:

  • MBA – Master of Business Administration
  • MSc – Master of Science
  • BSBA – Bachelor of Science in Business Administration
  • M – Master of Law
  • CFA – Chartred Financial Analyst
  • ACCA – Chartred Certified Accountant

 

 

Štúdium v zahraničí

Previous article

Motivačný list na vysokú školu – Na toto nezabudnite!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.