Denné štúdiumSlovensko

Kompletný prehľad stredných škôl na Slovensku

0
Group Of High School Students Running Along Corridor

Logickým krokom po základnej škole je štúdium na strednej škole. Ešte predtým je však dôležité nájsť tú najvhodnejšiu školu pre vás. Takú, kde môže žiak čerpať nové informácie podľa svojho zamerania, talentu a záľub. Najväčším zdrojom informácií o možnostiach štúdia sú samozrejme internetové stránky jednotlivých škôl. Možností je ale veľa. Ako sa v tom nestratiť? V článku vám prinášame kompletný prehľad stredných škôl na Slovensku.

...

Úrovne stredoškolského vzdelania

Pri výbere strednej školy treba ako prvé zvážiť úroveň stredoškolského vzdelania. Od dosiahnutého stredoškolského vzdelania sa odvíjajú ďalšie možnosti praktického uplatnenia absolventov stredných škôl. Aké jednotlivé klasifikácie stredoškolského vzdelania poznáme? Aké sú podmienky na ich dosiahnutie? Tu je zoznam:

 • Nižšie stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – trvá zvyčajne dva roky a končí sa záverečnou skúškou. Absolvent získa výučný list. Výhodou je, že na tento výučbový program nie je treba, aby mal uchádzač dokončenú základnú školu. Absolventi samozrejme môžu potom ďalej pokračovať v ďalšom štúdiu v rámci SOŠ.
 • Stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – trvá tri až štyri roky a končí sa záverečnou skúškou. Absolvent získa výučný list.
 • Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – trvá štyri až päť rokov a končí maturitnou skúškou.
 • Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) – trvá dva až tri roky. Absolvent získa po absolventskej skúške absolventský diplom s právom používať neakademický titul diplomovaný špecialista (DiS.).
 • Nadväzujúca forma stredného odborného vzdelávania – ide o nadstavbové stredoškolské štúdium, ktoré je zakončené maturitnou skúškou. Dá sa chápať aj ako pomaturitné štúdium, ktoré je zamerané na prehĺbenie vedomostí, prípadne na získanie špecializácie či kvalifikácie v inom odbore.

 Vedeli ste, že… 

… národné klasifikácie vzdelania sa aplikujú v celosvetovej štatistike s cieľom zostavovať, zhromažďovať a analyzovať medzinárodne porovnateľné údaje? Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED) je tak produktom medzinárodného odsúhlasenia. Bola prijatá členskými štátmi na Generálnej konferencii UNESCO.

Stredoškolské štúdium je v prvom rade určené obsahom štúdia, ktorý prislúcha k danému odboru štúdia a vzdelávaciemu programu. Podobne tiež už zmieneným stupňom vzdelania, ktoré rovnako súvisia najmä s výchovno-vzdelávacím programom, druhom strednej školy a dĺžkou štúdia.

Žiaci základných škôl si môžu podávať prihlášky na tieto typy stredných škôl:

 • Gymnáziá
 • Stredné odborné školy
 • Stredné športové školy
 • Školy umeleckého priemyslu
 • Konzervatóriá

Gymnáziá

V Slovenskej republike je spolu 233 gymnázií s takmer 3000 triedami, pričom vyučovací proces zabezpečuje viac ako 6000 učiteľov. Z tohto počtu gymnázií je 144 štátnych, 38 súkromných a 51 cirkevných. V kontexte rozmiestnenia podľa krajov je najviac gymnázií v Bratislavskom kraji (44) a v Prešovskom kraji (38). Najmenej ich je v Trenčianskom kraji (17). Samozrejme ale, štúdium na gymnáziu umožňuje každé okresné mesto.

...

Principiálne je gymnázium všeobecnovzdelávacia a vnútorne diferencovaná stredná škola. Žiakov vzdeláva v štvorročnom, päťročnom alebo osemročnom vzdelávacom programe, pričom poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne vzdelanie). Je ukončené maturitnou skúškou.

Vzdelávacie programy sú zamerané najmä na prípravu pre štúdium na vysokých školách. Absolventov však môžu pripraviť i na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre či športe. Žiaci sa povinne vyučujú minimálne dva cudzie jazyky, pričom sú vytvorené možnosti aj pre diferenciáciu a špecifické zameranie štúdia konkrétneho gymnázia. Práve preto je dôležité skontrolovať si webovú stránku daného gymnázia.

Prinášame vám prehľad o typoch a podmienkach jednotlivých gymnaziálnych vzdelávacích programov:

 • Štvorročný vzdelávací program – okrem absolventov základných škôl môže byť prijatý aj uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.
 • Päťročný vzdelávací program – bilingválne vzdelávanie, kde môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy alebo získal nižšie stredné vzdelanie. Samozrejmosťou sú úspešné prijímacie skúšky.
 • Osemročný vzdelávací program – podmienkou je úspešné ukončenie piateho ročníka základnej školy a úspešné prijímacie pohovory.

Žiaci prijatí do štvorročného, päťročného alebo osemročného vzdelávacieho programu si môžu zvoliť štúdium v nasledujúcich študijných odboroch a ich zameraní: všeobecné zameranie, bilingválne štúdium, gymnázium – matematika a gymnázium – šport. Niektoré gymnázia, prevažne súkromné, ponúkajú možnosť štúdia aj v maďarskom jazyku.

Vedeli ste, že… 

… športové gymnáziá úzko spolupracujú so športovými klubmi? Preto triedy so športovou prípravou podliehajú zvláštnemu režimu. Žiaci tu absolvujú rozšírenú výučbu telesnej výchovy a zúčastňujú sa väčšieho množstva výcvikových kurzov, než je tomu v ostatných gymnáziách.

Ako vybrať gymnázium čo najlepšie? Pomôže vám najmä preštudovanie si všeobecných informácií, ktoré sú zverejnené na webovej stránke daného gymnázia. Samozrejme ale, najlepšie je informovať sa priamo na škole. Zaujímať by ste sa mali napríklad o informácie – aké voliteľné predmety škola dlhodobo ponúka, aké študijné predmety plánuje v budúcnosti otvoriť, a podobne. Dôležité je podrobne sa zoznámiť so školským vzdelávacím programom.

Bonusový tip

Pre mimoriadne nadané deti je zriadené samostatné gymnázium. Nachádza sa na Teplickej ulici a Skalickej ceste v Bratislave.

Stredné odborné školy

V Slovenskej republike je spolu 437 stredných odborných škôl, pričom vyučovací proces zabezpečuje viac ako 11000 učiteľov. Z tohto počtu je 335 štátnych, 83 súkromných a 19 cirkevných škôl. Z hľadiska regionálneho rozdelenia je najviac stredných odborných škôl v Prešovskom kraji (67) a v Košickom kraji (61). Najmenej ich je v Trnavskom kraji (46) a v Trenčianskom kraji (36).

Stredná odborná škola je podobne ako gymnázium vnútorne diferencovaná stredná škola. Pripravuje žiakov v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. 

Sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností hlavne v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe, kultúre či umení. Odborné vzdelávanie sa člení na teoretické a praktické vyučovanie, pričom je tu možnosť aj duálneho vzdelávania.

Typy stredných odborných škôl delíme na:

 • Stredná odborná škola s prívlastkom (napríklad drevárska, lesnícka…)
 • Stredná priemyselná škola s prívlastkom (napríklad elektrotechnická, strojárska…)
 • Stredná umelecká škola s prívlastkom (napríklad dizajnu, animovanej tvorby…)
 • Stredná zdravotnícka škola
 • Stredná pedagogická škola
 • Dopravná akadémia
 • Obchodná akadémia
 • Hotelová akadémia
 • Technická akadémia
 • Pedagogická a sociálna akadémia
 • Policajná stredná odborná škola
 • Stredná škola požiarnej ochrany

Prívlastok sa určuje podľa charakteristiky skupiny odborov vzdelávania, študijného odboru alebo učebného odboru. Musí byť vyjadrený stručne. Niektoré stredné odborné školy ponúkajú možnosť štúdia aj v maďarskom jazyku.

Členenie skupín odborov na stredných školách je veľmi pestré a odvíja sa od úrovne odborného vzdelania:

Nižšie stredné odborné vzdelanie 

 • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Technická chémia silikátov
 • Spracúvanie dreva
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

 Stredné odborné vzdelanie 

 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Polygrafia a médiá
 • Spracúvanie dreva
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Technická chémia silikátov
 • Doprava, pošta a telekomunikácie
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Ekonomika a organizácia obchod a služby
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Umenie a umelecko-remeselná tvorba

 Úplné stredné odborné vzdelanie 

 • Fyzikálno-matematické vedy
 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Elektrotechnika
 • Spracúvanie dreva
 • Textil a odevníctvo
 • Potravinárstvo
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Špeciálne technické odbory
 • Polygrafia a médiá
 • Veterinárne vedy
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Ekonomické vedy
 • Ekonomika a organizácia, obchod a služby
 • Právne vedy
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Učiteľstvo
 • Umenie a umelecko-remeselná tvorba
 • Bezpečnostné služby

Bonusový tip

Študovať strednú odbornú školu v konkrétnom odbore nie je samozrejme možné v každom meste. Pre výber vhodnej strednej odbornej školy je preto dobrým nápadom navštíviť webovú stránku – www.cvtisr.sk. Nájdete tam presný zoznam a adresy stredných odborných škôl aj s príslušnými odbormi, ktoré môžete na jednotlivých školách študovať.

Stredné športové školy

Stredná športová škola je vnútorne diferencovaná stredná škola. Pripravuje žiakov so športovým nadaním vo vzdelávacom programe príslušného športového odboru vzdelávania. Jednotlivé vzdelávacie programy strednej športovej školy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole. Rovnako tiež pre výkon povolaní a odborných činností v športe.

Kľúčovou súčasťou výchovy a vzdelávania v strednej športovej škole je športová príprava žiakov organizovaná podľa športových odvetví. Poskytuje stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu v strednej športovej škole môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Nutnou podmienkou je aj preukázanie športového nadania. Z toho dôvodu sú súčasťou prijímacieho pohovoru i talentové skúšky.

Pre výber konkrétnej strednej športovej školy alebo gymnázia podľa jednotlivých športových zameraní odporúčame navštíviť stránku www.cvtisr.sk.

Bonusový tip 

Ak je uchádzač o štúdium na športovej škole členom reprezentačných družstiev Slovenskej republiky vo svojom športovom odvetví, treba na prijímací pohovor priniesť aj potvrdenie. V prípade, že ide o medailistu z majstrovstiev SR, treba predložiť i fotokópiu diplomu alebo potvrdenie klubu o súťaži, ktorej sa zúčastňuje.

Školy umeleckého priemyslu

Škola umeleckého priemyslu je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje žiakom komplexné umelecké vzdelávanie vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania zameranom na výtvarníctvo a dizajn. Môže však poskytovať aj umelecko-pedagogické vzdelanie.

Výchova a vzdelávanie v škole umeleckého priemyslu pozostáva z teoretického vyučovania a umeleckej praxe. Poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie. Avšak neposkytuje kvalifikačné pomaturitné štúdium.

Konzervatóriá

V Slovenskej republike registrujeme spolu 17 konzervatórií, v ktorých vyučovací proces zabezpečuje viac ako 1000 učiteľov. Z celkového počtu konzervatórií je 6 štátnych, 10 súkromných a 1 cirkevné konzervatórium. 

Z hľadiska regionálneho rozdelenia je najviac konzervatórií v Košickom kraji (4). Najmenej konzervatórií je v Trnavskom a Prešovskom kraji – v oboch prípadoch po jednom.  Trenčiansky kraj však nemá žiadne konzervatórium.

Konzervatóriá je možné deliť podľa nasledovných typov:

 • Hudobné a dramatické konzervatórium – poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe.
 • Tanečné konzervatórium – poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe.

Vo všeobecnosti konzervatórium pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania. 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne. Žiakom sa zapožičiavajú bezplatne hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika i ďalší materiál potrebný na vyučovanie.

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa šesťročného vzdelávacieho programu, v ktorom absolvent štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku, a následne po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku.

V odbore tanec sa však štúdium uskutočňuje hlavne podľa osemročného vzdelávacieho programu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou a absolventskou skúškou. Konzervatórium pre odbor tanec sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou alebo ako internátna škola.

Absolvent konzervatória môže získať:

 • Nižšie stredné vzdelanie – ukončením štvrtého ročníka v osemročnom vzdelávacom programe.
 • Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – vykonaním maturitnej skúšky.
 • Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) – absolvovaním šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu alebo osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu a úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul za priezviskom „diplomovaný špecialista umenia“ (DiS.art).

Do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Samozrejmosťou sú aj talentové skúšky.

Záver

Z nášho prehľadu stredných škôl na Slovensku je zrejmé, že absolventi základných škôl majú pomerne bohatú a pestrú ponuku výberu. Je tu možnosť výberu rôznych úrovní stredoškolského vzdelania v nadväznosti na rôzne typy stredných škôl a preferovaného odboru štúdia.

Stačí si len zvážiť svoje preferencie, možnosti a požiadavky na štúdium, a následne si vybrať tú najvhodnejšiu strednú školu. Je ich naozaj veľké množstvo. Pre výber konkrétnej školy je preto dobrým nápadom navštíviť webovú stránku www.cvtisr.sk. Nájdete tu presný zoznam aj s adresami všetkých stredných škôl na Slovensku. Rovnako ale treba navštíviť webovú stránku danej školy, alebo ešte lepšie, osobne si ju pozrieť.

Štúdium fyzioterapie na Slovensku a v Čechách

Previous article

Projekt Skutočne zdravá škola

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.