Magazín

Ktoré sú gramatické kategórie podstatných mien – KOMPLETNÝ ZOZNAM

0

 

...

 

Podstatné mená (substantíva) majú za úlohu pomenúvať osoby, veci, zvieratá, deje, vlastnosti aj stavy. Zároveň sú podstatné mená plnovýznamový slovný druh a dokážeme ich skloňovať (ohybný slovný druh).

 

Pri podstatných menách určujeme nasledovné tri gramatické kategórie:

  1. Rod (mužský/ ženský/ stredný)
  2. Číslo (jednotné/ množné)
  3. Pád (N, G, D, A, L, I)

POZOR: Vzor nie je gramatická kategória! Zvykne sa aj napriek tomu určovať spolu s ostatnými gramatickými kategóriami. Podstatné mená sa skloňujú v týchto vzoroch:

 

Mužský rod: chlap, hrdina, dub, stroj

...

Ženský rod: žena, ulica, dlaň, kosť

Stredný rod: mesto, srdce, vysvedčenie, dieťa

Gramatické kategórie

Rod

V slovenčine rozlišujeme tri rody: mužský, ženský, stredný. Prvé dva sú prirodzené, posledný  je gramatický – umelo vytvorený.

Príklady: vlak –  mužský rod, cesta –  ženský rod, dieťa – stredný rod

 

Pozor: v mužskom rode sa určuje aj životnosť a neživotnosť.
Vzory chlap, hrdina sú životné podstatné mená (vzory); dub, stroj sú neživotné.

Číslo

Gramatická kategória čísla znamená, že podstatné meno je v jednotnom čísle (singulár) alebo v množnom čísle (plurál).

Príklady: (prázdny) pohár –  jednotné číslo, (rýchle) kone  –  množné číslo

Pád

Slovenčina v súčasnosti rozlišuje šesť pádov:

Nominatív – kameň

Genitív – kameňa

Datív – kameňu

Akuzatív – kameň

Lokál – kameni

Inštrumentál – kameňom

TIP: Na prijímacích pohovoroch, na rôzne typy škôl, má žiak v prípade zadania „urči gramatické kategórie” pri podstatných menách určiť iba rod, číslo a pád. Ak je požiadavka na určenie vzoru, musí to byť v zadaní jasne napísané.

Príklad

podstatné meno: strom

  • rod: ten strom – mužský rod, neprávne – tá strom, nesprávne –  to strom
    určujeme aj životnosť/neživotnosť, strom je neživotné podstatné meno
  • číslo: jednotné číslo (singulár)
  • pád: nominatív/ akuzatív – podľa kontextu
  • vzor: dub

 

Pomnožné podstatné mená a ich vzory – Poznáte všetky?

Previous article

Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch – STRUČNÝ ROZBOR

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Magazín