Denné štúdiumExterné štúdiumSlovensko

Všetko, čo treba vedieť o rigoróznom štúdiu na Slovensku

0
Teacher or school principal welcomes inscription back to school. Teachers life full of stress. Man scared beginning school year. Educator hiding behind blackboard. Teacher peeking out of blackboard.

Rigorózne štúdium si mnohí ľudia mýlia s doktorandským štúdiom a so získaním titulu PhD. Nepravdivé tvrdenie vám vyvrátime a v skratke vás oboznámime so všetkým, čo treba o rigoróznej skúške vedieť. Kto sa na ňu môže prihlásiť, a aký titul vám zabezpečí? Ak máte silný záujem o študovaný odbor a potrebnú motiváciu na samoštúdium, rigorózne štúdium je určené práve vám.

...

Čo je rigorózne štúdium/skúška?

Rigorózne štúdium

 • je postgraduálnym stupňom vysokoškolského štúdia a nasleduje po magisterskom stupni. Samotná rigorózna skúška je skúška na vysokej škole.

Rozdiel medzi rigoróznym a doktorandským štúdiom

Rigorózne štúdium

Po úspešnom absolvovaní magisterského stupňa vysokej školy je možné sa nahlásiť na rigorózne konanie. Toto obdobie trvá poväčšine rok, počas ktorého študent píše rigoróznu prácu.

Rigorózne konanie je spoplatnené v zmysle poriadku poplatkov platného pre daný akademický rok.

Vedeli ste, že…

…rigorózna skúška pozostáva z písania a obhajoby rigoróznej práce?

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky magisterský titul nahrádza titul doktora, ktorý sa líši podľa jednotlivých študijných odborov.

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je 3. stupeň vysokej školy. Trvá 3 – 4 roky v dennej forme, v externej najviac 5 rokov.

...

Na konci štúdia obhajuje doktorand pred komisiou dizertačnú prácu, na ktorej počas doktorandských rokov pracoval. Po úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky a obhajoby práce ukončuje študijnú časť doktorandského štúdia a je mu udelený medzinárodný PhD. titul.

Čo je rigorózna práca?

Rigorózna práca patrí medzi vysokoškolské práce, ku ktorým sa rovnako radia:

 • bakalárska
 • diplomová
 • dizertačná
 • a habilitačná práca.

Obsah a dĺžka rigoróznej práce

V prvom rade je dôležitý správny výber témy, od ktorej sa celý výskum a písanie práce bude odvíjať.

Rigorózna práca pripomína rozsahom prácu diplomovú, čo predstavuje rozpätie od 70 do 90 normostrán. V prepočte na znaky je to 126 000 až 162 000 znakov.

Obsahom by ale rigorózna práca mala ísť hlbšie a ukázať širší rozhľad skúmanej témy. Očakáva sa, že študent využije podrobné informácie a prinesie dôkladnejšie poznatky z odboru.

Rady pre písanie rigoróznej práce

 • dodržiavanie formy (a termínov)
 • prepracovaná osnova práce
 • príprava zoznamu literatúry a všetkých ostatných zdrojov

Štruktúra rigoróznej práce je rovnako podobná práci diplomovej. Formálne by mala pozostávať z úvodu, hlavnej textovej časti, prílohy aj analytického listu.

Kto si môže podať prihlášku na rigorózne štúdium?

Na rigoróznu skúšku sa prihlasujú študenti, ktorí majú hlboký záujem o študovaný odbor. Takíto študenti by mali byť schopní získavať znalosti z odboru samoštúdiom a o tieto poznatky sa zaujímať v širšom kontexte. Dôležité je ale dokázať, že ste ako študent spôsobilý vedomosti z odboru aplikovať do praxe.

Rigorózna skúška je formálne určená len študentom, ktorí:

 • sú absolventmi druhého stupňa vysokej školy, tj. získali titul magistra
 • alebo obdobný titul získali v zahraničí, pričom ukončili študijný program príbuzný tomu, na ktorého rigoróznu skúšku sa hlásia

Tituly po úspešnom ukončení rigoróznej skúšky

 • farmácia: doktor farmácie (latinsky pharmaciae doctor, skratka PharmDr.)
 • právnické študijné odbory: doktor práv, (iuris utriusque doctor, skratka JUDr.)
 • prírodovedné študijné odbory: doktor prírodných vied (rerum naturalium doctor, skratka RNDr.) 
 • spoločenskovedné a umenovedné študijné odbory: doktor filozofie (philosophiae doctor, skratka PhDr.) 
 • teologické študijné programy (okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie): doktor teológie (theologiae doctor, skratka ThDr.)
 • učiteľské študijné odbory: doktor pedagogiky (paedagogicae doctor, skratka PaedDr.)

Vedeli ste, že…

…tituly ako doktor všeobecného lekárstva (MUDr.), doktor zubného lekárstva (MDDr.) a doktor veterinárneho lekárstva (MVDr.) sa absolventom neudeľujú po rigoróznej skúške?

Doktorský študijný program sa líši od magisterského programu hlavne tým, že 1. a 2. stupeň sú spojené do jedného.

Možnosti rigorózneho štúdia na Slovensku

Rigorózne štúdium na Slovensku umožňuje väčšina vysokých škôl. Odporúčame, aby ste sa informovali na konkrétnej fakulte, kde študujete. Zistite si vyhlásené témy, ktoré zadáva dekan fakulty, a tiež termíny podania prihlášky.

Najčastejšie sa na rigorózne konanie/ štúdium prihlasujú študenti práva po získaní titulu magistra.

Rigorózne štúdium práva sa študuje na školách:

 • Vysoká škola Danubius
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Paneurópska vysoká škola
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ekonomická univerzita v Bratislave

Po vykonaní rigoróznej skúšky na niektorej z právnických fakúlt je študentovi udelený akademický titul doktor práv alebo ináč povedané aj doktor obojakého práva, čiže JUDr. (latinsky iuris utriusque doctor), čo predstavuje právo súkromné a verejné.

Záver

Rigorózne konanie trvá rok a je ukončené rigoróznou skúškou. Skúška je určená študentom, ktorí už majú titul magistra alebo obdobný titul získali v zahraničí. Skúška pozostáva z písania rigoróznej práce a jej obhajoby. Po jej úspešnom absolvovaní magisterský titul nahrádza titul doktora, ktorý sa líši podľa jednotlivých študijných odborov.

 

 

Výhody nadstavbového štúdia: Prečo je dobré dorobiť si maturitu?

Previous article

Čím je štúdium v Dánsku zaujímavé a ako sa tam dostať?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.