Štipendiá na Slovensku – čo je to štipendium a ako ho získať?

Štipendium sú peniaze, ktoré môžeš získať počas svojho štúdia a slúžia na podporu štúdia. Na Slovensku existuje niekoľko rôznych štipendií, ktoré vypláca buď škola, štát, alebo rôzne nadácie a granty. Peniaze poskytnuté ako štipendium sú nevratné a nie sú pôžičkou.

Aké štipendiá existujú na Slovensku?

  1. Sociálne a tehotenské štipendium

Sociálne štipendium je pomoc od štátu pre študentov VŠ z rodín s nízkymi príjmami. Mesačná výška sociálneho štipendia je od 10 do cca 300 eur. Podmienky na získanie štipendia sú na všetkých slovenských univerzitách rovnaké. Štipendium je vyplácané každý mesiac počas celého akademického roka.

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku a nemá nárok na výplatu tehotenského, sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium. Vypláca sa 200 eur mesačne a aj za mesiace júl a august.

O sociálne štipendiá je potrebné požiadať na študijnom oddelení navštevovanej fakulty.

  1. Prospechové štipendium alebo tzv. motivačné štipendium

Vysoká škola odmeňuje svojich študentov jednorazovou platbou v podobe prospechového štipendia. Výška tohto štipendia závisí od študijných výsledkov a rozpočtu fakulty, pokojne môže dosiahnuť až 700 eur.

O toto štipendium žiadať nemusíš, máš naň nárok automaticky. Na začiatku semestra by mala fakulta zverejniť zoznam štipendistov na webovej stránke.

  1. Granty

Okrem týchto štipendií existujú aj rôzne granty, ktoré sú spravidla určené na pobyt na zahraničných stážach. Tieto programy sú realizované nadáciami a partnermi univerzít. Treba sa informovať priamo na svojej fakulte, aké štipendijné programy sú k dispozícii. Podmienky na požiadanie sa menia každý rok a to, ako požiadať o tieto granty, nájdeš na webe programov alebo ťa bude informovať tvoje študijné oddelenie.

Erazmus – grant na semester na zahraničnej univerzite

Erazmus+ – program EÚ na podporu vzdelávania

AXA Talent – podpora nadaných študentov

Nadácia SPP Hlavička – zahraničné študijné pobyty, letné školy

Tatrabanka Vzdelanie – podpora nadaných študentov

Fullbrightová nadácia – študijné pobyty v USA

Talenty novej Európy – podpora nadaných študentov

Ako získať štipendium?

To, ako štipendium získať, záleží od konkrétneho štipendia, o ktoré máš záujem. Spravidla sa žiadosť podáva na študijnom oddelení na fakulte, na ktorej si zapísaný. Začať teda práve tam a v prípade, ak to nebude v ich kompetencii, nasmerujú ťa, ako ďalej.

O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje vysoká škola. Lehota na rozhodnutie je 30 dní, v komplikovaných prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť. Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia je potrebné predložiť aj potrebné doklady.

Motivačné štipendium získaš automaticky, ak splníš prospechové podmienky.